آکادمی رابکس

Collateral

وثیقه

مبتدی

تعهد دادن چیزی با ارزش در مقابل گرفتن وام. وثیقه برای تضمین بازپرداخت کامل وامی است که یک شخص استفاده می‌کند.

کلمات مشابه