آکادمی رابکس

One Cancels the Other Order

سفارش OCO

متوسط

یک جفت سفارش که به طور همزمان ایجاد می‌شوند، اما فقط برای یکی از آنها امکان اجرا وجود دارد.

کلمات مشابه