آکادمی رابکس

Node

نود (گره)

متوسط

یک شرکت کننده در شبکه بلاک چین که با سایر شرکت کنندگان برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی سیستم ارتباط برقرار می‌کند.

کلمات مشابه