آکادمی رابکس

Zero-Knowledge Proofs

مدارک دانش صفر

متوسط

مدارک دانش صفر شواهدی هستند برای تأیید معتبر بودن تراکنش‌ها بدون افشای هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این تراکنش‌ها، و ضمن حفظ مشروعیت تراکنش، حریم خصوصی را برای تراکنش فراهم می‌کند.

کلمات مشابه