آکادمی رابکس

Supply Chain

زنجیره تامین

مبتدی

شبکه‌ای از افراد و کسب و کارها که در ایجاد و توزیع یک محصول خاص یا خدمت به یک مشتری نقش دارند.

کلمات مشابه