آکادمی رابکس

Return on Investment

بازگشت سرمایه

مبتدی

معیاری که به منظور ارزیابی کارایی یک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. این شاخص معمولا نسبت بین سود خالص و هزینه خالص است.

کلمات مشابه