آکادمی رابکس

Anti Money Laundering (AML)

مبارزه با پولشویی

مبتدی

مجموعه‌ای از قوانین برای نظارت بر امور مالی و حداقل رساندن فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک و جرایم مالی.

کلمات مشابه