آکادمی رابکس

Volatility

نوسان

متوسط

قیمت یک دارایی چقدر سریع و چه میزان تغییر می‌کند. نوسان یک دارایی بر حسب انحراف استاندارد ارزش آن دارایی در یک بازده سالانه یا یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود.

کلمات مشابه