آکادمی رابکس

Off-chain

آف چین (خارج از زنجیره)

متوسط

تراکنش‌هایی که خارج از یک شبکه بلاک چین انجام می‌شوند و ممکن است بعدا گزارش شوند یا قبل از ارسال به زنجیره اصلی با هم جمع شوند.

کلمات مشابه