آکادمی رابکس

Oracle

اوراکل

پیشرفته

یک منبع داده از یک نهاد ثالت که برای تعیین نتایج و خروجی‌های قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود.

کلمات مشابه