آکادمی رابکس

Divergence

واگرایی

متوسط

زمانی که قیمت یک دارایی و یک شاخص تکنیکال (به عنوان مثال RSI، حجم، MACD) در جهت مخالف بازار حرکت می کند.

کلمات مشابه