آکادمی رابکس

Unspent Transaction Output

خروجی تراکنش خرج نشده

پیشرفته

خروجی ایجاد شده در یک تراکنش که باید در تراکنش آتی برای خرج کردن وجوه به آن ارجاع داده شود.

کلمات مشابه