آکادمی رابکس

Market Capitalization

بازار سرمایه

متوسط

ارزش کل معاملات یک دارایی در بازار – این مقدار برابر است با حاصلضرب توزیع کل آن دارایی در قیمت فعلی آن.

کلمات مشابه