آکادمی رابکس

Cryptography

رمزنگاری

مبتدی

علم استفاده از تئوری های ریاضی و محاسبات به منظور رمزگذاری و رمزگشایی اطلاعات.

کلمات مشابه