آکادمی رابکس

Taker

سفارش بردارد

متوسط

“سفارش بردارد” کسی است که تصمیم می‌گیرد سفارشی را در دفتر سفارش‌ها ثبت کند که فورا با یک سفارش دیگر موجود در دفترچه مطابقت پیدا می‌کند.

کلمات مشابه