آکادمی رابکس

Difficulty

سختی شبکه

مبتدی

در کریپتوکارنسی، سختی شبکه نشان دهنده میزانی سختی استخراج یک بلاک است.

کلمات مشابه