آکادمی رابکس

Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی

متوسط

یک شاخص فنی که مومنتوم بازار را اندازه‌گیری می‌کند و برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود.

کلمات مشابه