آکادمی رابکس

Sentiment

احساسات

متوسط

نگرش کلی یک جامعه به یک ارز دیجیتال یا نگاه سرمایه گذاران نسبت به یک بازار مالی خاص.

کلمات مشابه