آکادمی رابکس

Fundamental Analysis

تحلیل بنیادی

مبتدی

ارزیابی یک دارایی بر اساس ویژگی‌های اساسی آن برای پی بردن به ارزش ذاتی آن دارایی.

کلمات مشابه