آکادمی رابکس

Roadmap

نقشه راه

مبتدی

یک تکنیک برنامه ریزی برای کسب و کارها است که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یک شرکت را در یک جدول زمانی تخمینی انعطاف پذیر ترسیم می‌کند.

کلمات مشابه