آکادمی رابکس

Market Order

سفارش بازار (آنی)

متوسط

هنگامی که یک فرد بهترین پیشنهاد موجود در بازار (چه پیشنهاد خرید و چه پیشنهاد فروش) را برمی‌دارد و آن پیشنهاد را برآورده می‌کند.

کلمات مشابه