آکادمی رابکس

Diversification

تنوع بخشی

متوسط

تخصیص سرمایه به انواع مختلف دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک کلی.

کلمات مشابه