آکادمی رابکس

Prisoner’s Dilemma

معضل زندانی

مبتدی

مثالی که نشان می‌دهد چرا دو نفر ممکن است همکاری نکنند، حتی اگر به نفع آنها به نظر برسد.

کلمات مشابه