آکادمی رابکس

Virtual Machine

ماشین مجازی

متوسط

یک سیستم کامپیوتری شبیه سازی شده یا یک سیستم توزیع شده که برای تکرار ویژگی‌های معماری کامپیوتر طراحی شده است.

کلمات مشابه