آکادمی رابکس

User Interface

رابط کاربری

مبتدی

رابطی که در آن تعامل بین انسان و ماشین رخ می‌دهد. رابط کاربری نحوه تعامل کاربر با ماشین را مشخص می‌کند.

کلمات مشابه