آکادمی رابکس

Paper Wallet

کیف پول کاغذی

مبتدی

یک تکه کاغذ که روی آن آدرس ارز دیجیتال و کلید خصوصی مربوط به آن به صورت فیزیکی چاپ شده است.

کلمات مشابه