آکادمی رابکس

Decryption

رمزگشایی

مبتدی

عمل بازگرداندن یک فرآیند رمزگذاری و تبدیل داده‌های ناخوانا (متن رمز) به داده‌های قابل خواندن (متن ساده).

کلمات مشابه