آکادمی رابکس

Ledger

دفتر کل

متوسط

یک کتاب فیزیکی یا یک فایل کامپیوتری دیجیتال که در آن تراکنش‌های پولی و مالی ردیابی و ثبت می‌شود.

کلمات مشابه