آکادمی رابکس

Open-Source Software

نرم افزار منبع باز

متوسط

نرم افزاری که به هر کسی امکان و حق استفاده، به روز رسانی و توزیع آزادانه آن را می‌دهد.

کلمات مشابه