آکادمی رابکس

Delisting

دلیست (حدف از لیست)

مبتدی

حذف یک دارایی (ارز دیجیتال) از یک صرافی بر اساس تصمیم صرافی یا تیم پروژه مربوط به آن دارایی.

کلمات مشابه