آکادمی رابکس

Dead Cat Bounce

جهش گربه مرده

متوسط

بهبودی کوتاه در قیمت یک دارایی که روند آن نزولی بوده است.

کلمات مشابه