آکادمی رابکس

Break-Even Point (BEP)

نقطه سربه سر

مبتدی

نقطه ای که کل هزینه‌های یک عملیات (مثلا معامله) با ارزش فعلی یا درآمد آن برابر است.

کلمات مشابه