آکادمی رابکس

Market Momentum

مومنتوم بازار

متوسط

توانایی یک بازار خاص برای حفظ افزایش یا کاهش مداوم قیمت در یک بازه زمانی خاص.

کلمات مشابه