آکادمی رابکس

51% Attack

حمله ۵۱ درصدی

مبتدی

حمله ۵۱ درصدی یا حمله اکثریت هنگامی که یک یا گروهی از ماینرها بیش از 50 درصد از هش ریت استخراج یا قدرت محاسباتی شبکه را کنترل می کنند اتفاق می‌افتد.

کلمات مشابه