آکادمی رابکس

Algorithm

الگوریتم

مبتدی

دنباله ای از دستورالعمل های بدون ابهام که برای حل یک مشکل استفاده می شود.

کلمات مشابه