آکادمی رابکس

Liquidity

نقدینگی

متوسط

توانایی فروش یا خرید یک دارایی معین بدون ایجاد نوسانات قابل توجه در قیمت آن.

کلمات مشابه