آکادمی رابکس

Index

شاخص

متوسط

یک ابزار مالی برای ارزیابی ارزش قیمت یک دارایی یا سبد دارایی معین در دنیای سرمایه‌گذاری.

کلمات مشابه