آکادمی رابکس

Nonce

نانس

پیشرفته

رشته یا شماره‌ دلخواه یکبار مصرفی که برای اهداف راستی‌آزمایی و برای جلوگیری از انجام مجدد تراکنش‌های گذشته ایجاد شده است.

کلمات مشابه