آکادمی رابکس

Smart Contract

قرارداد هوشمند

مبتدی

قراردادهای خودکار که در صورت تحقق شرایط از پیش تعیین شده، اقدام خاصی را آغاز می‌کنند.

کلمات مشابه