آکادمی رابکس

Monetary Policy

سیاست های پولی

مبتدی

به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که مقامات برای کنترل عرضه پول و نرخ بهره یک کشور ایجاد و اتخاذ می‌کنند.

کلمات مشابه