آکادمی رابکس

Fungibility

قابلیت تعویض

مبتدی

وقتی یک دارایی قابلیت تعویض دارد، به آن معناست که کوچکترین واحدهای آن از نظر ارزش و عملکرد با یکدیگر تفاوتی ندارند و قابل تعویض هستند.

کلمات مشابه