آکادمی رابکس

Breakout

شکست

مبتدی

زمانی که قیمت یک دارایی به خارج از یک محدوده یا الگوی تعریف شده حرکت می‌کند، معمولاً به خارج شدن قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت گفته می‌شود.

کلمات مشابه