آکادمی رابکس

Initial Public Offering

عرضه اولیه عمومی

مبتدی

به لحظه‌ای اشاره دارد که یک شرکت خصوصی برای اولین بار سهام خود را به عموم عرضه می‌کند.

کلمات مشابه