آکادمی رابکس

Fear Of Missing Out (FOMO)

ترس از دست دادن (FOMO)

متوسط

احساس ترس و اضطراب از اینکه ممکن است یک فرصت و سود بالقوه برای سود را از دست بدهیم.

کلمات مشابه