آکادمی رابکس

Buy Wall

دیواره خرید

مبتدی

یک سفارش خرید با مقدار بزرگ یا ترکیب چندین سفارش خرید بزرگ با قیمت کسان در دفترچه سفارشات (order book) در یک بازار خاص.

کلمات مشابه