آکادمی رابکس

Ask Price

قیمت خرید

مبتدی

کمترین قیمتی که یک فروشنده حاضر است دارایی خود را با آن قیمت در بازار به فروش برساند.

کلمات مشابه