آکادمی رابکس

Centralized

متمرکز

مبتدی

زمانی که برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در یک سیستم به صورت متمرکز انجام می‌شود.

کلمات مشابه