آکادمی رابکس

Hash

هش

پیشرفته

به خروجی تولید شده توسط یک تابع هش پس از نگاشت یک داده گفته می‌شود.

کلمات مشابه