آکادمی رابکس

Futures Contract

قرارداد آتی

مبتدی

نسخه استاندارد شده قراردادهای آینده (forward)که به عنوان یک توافق نامه قانونی برای خرید یا فروش دارایی در آینده در قیمت و تاریخ توافق شده استفاده می‌شود.

کلمات مشابه