آکادمی رابکس

Efficient Market Hypothesis (EMH)

فرضیه بازار کارآمد

متوسط

یک نظریه اقتصادی که بیان می‌کند همه اطلاعات مالی مربوط به یک دارایی در دل قیمت آن منعکس می‌شود.

کلمات مشابه